Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

08:21
6222 6c37 380
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
08:19
6237 554e
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
08:17
6252 2ed3 380
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
08:16
1491 8ebc 380
Reposted frommyrla myrla viaPicki91 Picki91
08:15

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaPicki91 Picki91
08:08
To, że nie okazuję uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie, przerastają mnie.
Reposted fromspokodama spokodama viaPicki91 Picki91
08:08
8974 783e 380
Reposted fromignemferam ignemferam viaPicki91 Picki91
08:07
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaPicki91 Picki91
08:06
8725 73a4 380
Reposted fromcountingme countingme viairmelin irmelin
08:06
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
08:04
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
08:04
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakonwalia konwalia
08:03
8324 5b15 380
Reposted fromoutoflove outoflove viakonwalia konwalia
08:02
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viakonwalia konwalia
08:02
7611 8ae7 380
Reposted fromoutoflove outoflove viakonwalia konwalia
08:01
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakonwalia konwalia
07:51
5218 c906 380
Reposted fromkostuchna kostuchna viaCannonball Cannonball
07:50
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia viaorchis orchis
07:50
2344 5f21 380
07:50
1817 9130 380
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl