Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

08:36
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasaphirka saphirka
08:32
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
08:32
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWaszmaster Waszmaster
08:11
08:11
9479 74ef 500
Reposted fromwentyl wentyl viaWaszmaster Waszmaster
08:09
7831 3eb0 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vianadelle nadelle
08:09
08:09
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic vianadelle nadelle
08:08
08:08
6060 789d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
07:37
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
07:37
8541 ed06 500
07:37
7935 4060 500
07:37
07:37
07:35
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaseaweed seaweed
07:35
9502 cb7b 500
Reposted fromfungi fungi viaseaweed seaweed
07:35
7616 67e2 500
Reposted fromtwice twice viaseaweed seaweed
07:35
0644 569f
Reposted fromtwice twice viaseaweed seaweed
07:33
9705 671a
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl