Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

14:54
7282 3004 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
14:52
7411 e69b
Reposted fromgarazowka garazowka
14:52
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
14:52
7427 d524 500
Reposted fromasmod4n asmod4n
14:52
7435 00a9 500
Reposted fromasmod4n asmod4n
14:51
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
14:49
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapengin pengin
14:49
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viapengin pengin
14:49
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viapengin pengin
14:49
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viapengin pengin
14:48
7938 7c62 500
Reposted fromseaweed seaweed viapengin pengin
14:33
Reposted fromZircon Zircon
14:30
6957 334b
Reposted fromZircon Zircon
14:29
9758 8216 500
Reposted fromrol rol viaZircon Zircon
14:29
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via4777727772 4777727772
14:29
Mało tego dobra na świecie. Dziękuję za każde, którego doświadczyłam.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia
14:28

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
14:28
14:27
1584 f25c 500
Reposted fromsarazation sarazation viazwariowalam zwariowalam
14:27
1836 dca1 500
Reposted fromvivre1 vivre1 viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl