Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

13:58
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialubje lubje
13:56
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viaCannonball Cannonball
13:56
6490 14ab 380
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaCannonball Cannonball
13:56
4605 53b8 380
Reposted fromdivi divi viaCannonball Cannonball
13:55

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viadotknij dotknij
13:55
13:55
7110 098c 380
Reposted fromdziecko dziecko viasatyra satyra
13:55
1649 f2be 380
13:55
13:55
13:55
1541 fbf5 380
Reposted frombrumous brumous viavigil vigil
13:54
3910 e3c0 380
Reposted frombrumous brumous viavigil vigil
13:53
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
13:53
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaCannonball Cannonball
13:53
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viacaramina caramina
13:53
9962 7644 380
Reposted fromdailylife dailylife viacaramina caramina
13:52
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— T. Konwicki - W pośpiechu
Reposted fromweightless weightless viacaramina caramina
13:52
1999 f65d 380
Reposted fromcaramina caramina
13:52
0081 02f8 380
Reposted fromdailylife dailylife viacaramina caramina
13:52
0713 ce9b 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl