Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

1851 e85c 390
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
2310 c9d1 390
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
3867 9a19 390
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
5315 e10c 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
5978 1622 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Przełknęła łzy, a ból zamknęła w głębokiej szufladzie gdzieś na dnie serca.
— Manel Loureiro – Apokalipsa Z: Gniew sprawiedliwych
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
9669 2c39 390
1526 5abe 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
0548 8352 390
Reposted fromBulterier Bulterier viapl pl
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
9316 bf2a 390
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaallyouneedissoup allyouneedissoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl