Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viaprincessconsuela princessconsuela

September 15 2016

0058 2caa 390
Reposted fromparisskin parisskin viaflyingheart flyingheart
5067 4991 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazEveR zEveR
5883 e0f4
Reposted fromkatsiu katsiu viazEveR zEveR
2006 d6ce 390
Reposted frommescaline mescaline viazEveR zEveR
7184 eb2f 390
Reposted fromverronique verronique viaC10H12N2O C10H12N2O
6385 9077 390
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
6460 d938 390
Reposted fromrol rol viacurlydreamer curlydreamer
5277 4b24 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacurlydreamer curlydreamer
Amazing main hall of the Warsaw University of Technology
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaMezame Mezame

Widziałam, że jesteś idealny i Cie pokochałam. Później zobaczyłam, że wcale nie jesteś idealny i pokochałam Cię jeszcze bardziej.


— Angelita Lim
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajstrbl jstrbl
6175 b72d 390
Reposted frombudas budas viapl pl
,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viamadadream madadream
6417 1e23 390
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viamadadream madadream
Bądź dobry, jeśli nie masz lepszego pomysłu.
— Charles Bukowski – Hollywood
Reposted fromnyaako nyaako viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl