Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

12:21
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
12:21
9543 2f0c
12:20
6684 3af9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viairmelin irmelin
12:20
3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek viairmelin irmelin
12:19
6327 2864 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
12:18
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
12:14
Reposted fromZircon Zircon
12:14
4300 0126
Reposted frommoedusa moedusa viaZircon Zircon
12:14
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaZircon Zircon
12:13
0701 0947
Reposted frommuszynka muszynka viaZircon Zircon

January 14 2018

19:10
6233 7734 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
19:09
7019 b93b 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
19:09
7022 c9d2 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
19:08
0234 ce2f
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaMezame Mezame
19:08
7030 2e2e 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
19:08
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaorchis orchis
19:07
7949 9075 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaMezame Mezame
19:07
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viaorchis orchis
19:07
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via4777727772 4777727772
19:06
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl