Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

11:54
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo
11:53
3801 8561 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
11:53
3802 714b
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
11:52
3811 39e0 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
11:52
Zasypiam mając Cię w myślach, budzę się z nadzieją że pierwszym widokiem rano będziesz w końcu Ty
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
11:52
2831 584e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
11:50
5884 f48f 500
Reposted fromexistential existential vianiskowo niskowo
11:50
1596 6473 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianiskowo niskowo
11:49
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo
11:48
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
11:48
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
11:47
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
11:47
11:47
3552 b8a2
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
11:47
1376 dbc4
11:44
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabellabella bellabella
11:44
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
11:41
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viabellabella bellabella
11:41
11:41
Reposted frommrrru mrrru viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl