Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

15:40
1655 a255
Reposted fromliczbapi liczbapi viaCannonball Cannonball
15:39
6786 8068 500
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki viascorpix scorpix
15:38
6168 7c63 500
Reposted frommangoe mangoe viazupkazproszku zupkazproszku
15:38
4707 05e9
Reposted fromtfu tfu viazupkazproszku zupkazproszku
15:34
6382 fcf2 500
Reposted fromomphh omphh viascorpix scorpix
15:34
8691 9d24 500
15:34
7810 4410
Reposted fromnonecares nonecares viaPicki91 Picki91
15:34

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viaPicki91 Picki91
15:33
7468 ba59 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
15:33
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaPicki91 Picki91
15:33
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
15:32
15:32
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPicki91 Picki91
14:56
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91
14:56
7874 ecb3 500
Je, tu, il, elle (1976) 
14:56
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viaPicki91 Picki91
14:56
7825 857a 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPicki91 Picki91
14:56
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaPicki91 Picki91
14:55
8477 cf1e 500
Reposted fromsavatage savatage vialasica lasica
14:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl