Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

17:31
2599 9bc9 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams vianiskowo niskowo
17:22
1866 55e7
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
17:21
8834 cc60 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vianiskowo niskowo
17:19
17:19
9734 2e08 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
17:19
2252 a3b0 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
17:18
Czy ktokolwiek docenia życie, kiedy ono trwa?
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
17:18
9170 3c3f

karalora:

princesstigerbelle:

dennsokagi:

hahahaha good job 

This is how we know cats are sent from heaven

This is how we know that whatever trouble cats cause is deliberate

Reposted fromknightedundine knightedundine vianiskowo niskowo
17:18
Wszyscy pragniemy zachować nasze wspomnienia, czyż nie? Ale czasami te wspomnienia nas paraliżują. Zmuszają do życia przeszłością, zamiast skupiania się na teraźniejszości.
— Harlan Coben
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:17
3928 53f7 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:17
5477 4c3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viathebelljar thebelljar
17:17
17:17
4805 aac4 500
17:17
Niektórzy mówią, że jeśli jakaś osoba pojawia się w Twoim śnie, to dlatego, że chciałaby się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że to prawda.
— Pola Wiktoriańska
17:17
Nosisz we wnętrzu takie myśli, których nie uniesie żaden papier.
— "Dziury w niebie"
17:16
Reposted fromtgs tgs vianaderman naderman
16:49
Freud powiedział, że sam początek miłości przypomina psychozę. Coś psychotycznego musi się wydarzyć, żeby człowiek uwierzył, że będzie z drugim człowiekiem do końca życia i że ten człowiek jest najbardziej wyjątkowy na świecie. Więc pierwsza rzecz, z jaką musimy się pogodzić, jest taka, że ten cudowny początek musi się zmienić. I że ten drugi człowiek jest po prostu normalny, nie jest bogiem.
— Agnieszka Jucewicz - "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCannonball Cannonball
16:48
Włóczyć się, to czasami szukać siebie na bardzo zawiłych skrzyżowaniach.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
16:48
7428 ba90 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
16:48
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl